Regulamin Organizacyjny Podmiotu Wykonującego Działalność Leczniczą

Fizjo-Pasja Monika Sitarz-Chrosniak,

Regon 021216117 , NIP- 8821905552 został wpisany do rejestru podmiotów leczniczych zaświadczeniem o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Nr Z-215372-20191016 o numerze księgi rejestrowej 000000215372 wydane przez Wojewodę Dolnośląskiego dnia 16.10.2019 roku i rozpoczął działalność z dniem 30.10.2019 roku.

W strukturze Fizjo-Pasja Monika Sitarz-Chrosniak  Fizjo-Pasja z dniem 30.10.2019 roku działa Zakład Leczniczy o nazwie Fizjo-Pasja, Regon Zakładu Leczniczego 02121611700025. Tel; 511271152 www.fizjopasjaglogow.pl

§ 1

 Podstawy prawne Podmiot leczniczy, działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej z późniejszymi zmianami, zwanej dalej Ustawą o działalności leczniczej.

§ 2

Firma / nazwa podmiotu leczniczego Nazwa podmiotu leczniczego brzmi:

Fizjo-Pasja Monika Sitarz-Chrosniak, .

Podmiot może używać nazwy skróconej:Fizjo-pasja .

Siedzibą podmiotu jest: ul. Władysława Łokietka 11, 67-200 Głogów w skrócie nazwane ,,Fizjo-pasja”.

Podmiot o nazwie Fizjo-Pasja Monika Sitarz-Chrosniak  posługuje się numerem REGON: 021216117 i numerem NIP: 8821905552.  Osobą zarządzającą podmiotem Fizjo-Pasja Monika Sitarz-Chrosniak jest jego Kierownik Tomasz Chrośniak, specjalista w dziedzinie zarządzania i marketingu.

§ 3

Cele i zadania podmiotu leczniczego w ramach którego działa Zakład Leczniczy o nazwie Fizjo-Pasja  ul. Władysława Łokietka 11, 67-200 Głogów.

 1. Podstawowym celem podmiotu leczniczego ,Fizjo-Pasja Monika Sitarz-Chrosnia, prowadzącego Zakład Leczniczy jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie odrębnych przepisów prawa oraz udzielanie świadczeń ambulatoryjnych w zakresie fizjoterapii.
 2. Do podstawowych zadań podmiotu leczniczego należy: – prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno- leczniczej, – udzielanie indywidualnych konsultacji i wizyt fizjoterapeutycznych, badania i oceny funkcjonalnej fizjoterapeutycznej, – organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej w reprezentowanej specjalności, – wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne w ramach postępowania fizjoterapeutycznego, co wynika z odrębnych przepisów ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, – współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, szkołami, uczelniami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami, – orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia w zakresie fizjoterapii, ocena fizjoterapeutyczna funkcjonalna pacjenta, – inne zadania zlecone przez Kierownika podmiotu leczniczego zgodnie z profilem działalności Zakładu Leczniczego.

§ 4

Struktura organizacyjna Zakładu Leczniczego

 1. W skład Zakładu Leczniczego, o którym jest mowa w § 3 niniejszego regulaminu, wchodzą jednostka i komórki organizacyjne:

1) Jednostka organizacyjna: Fizjo-Pasjaj

2) Komórki organizacyjne:

 1. a) pracownia fizjoterapii (kod 001)
 2. b) pracownia fizykoterapii (kod 002) )
 3. c) pracownia masażu leczniczego (kod 003)
 4. Integralną częścią organizacyjną służącą obsłudze Zakładu jest sekretariat – rejestracja wraz z archiwum

§ 5

 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

1.W ramach podmiotu leczniczego Zakład Leczniczy udziela ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii, rehabilitacji szczególnie ruchowej.

 1. Podstawowymi świadczeniami zdrowotnymi udzielanymi przez Zakład Leczniczy w ramach jego komórek organizacyjnych są: – fizykoterapia w zakresie wymienionym w załączniku nr 1 niniejszego regulaminu – kinezyterapia, – krioterapia, – masaż leczniczy, – pracownia fizjoterapii, -3. Wymienione świadczenia mogą być aplikowane pacjentowi, wybiórczo pojedynczo lub w formie kompleksowego postępowania fizjoterapeutyczne obejmujące kinezyterapię , fizykoterapię i masaż leczniczy, krioterapię. Postępowanie fizjoterapeutyczne wykonywane jest w oparciu o przeprowadzony wywiad, badanie funkcjonalne podmiotowe i przedmiotowe, testy pomiary i badanie funkcjonalne fizjoterapeutyczne w pracowni fizjoterapii.

4.Udzielanie indywidualnych wizyt fizjoterapeutycznych, konsultacji, w tym oceny fizjoterapeutycznej funkcjonalnej i monitorowania przebiegu postępowania fizjoterapeutycznego wykonywanego przez uprawnionego Fizjoterapeutę w pracowni fizjoterapii.

§ 6

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych  jest:

ul. Władysława Łokietka 11, 67-200 Głogów. Tel 511-271-152.

§ 7

Przebieg procesu organizacyjnego udzielania świadczeń zdrowotnych w Podmiocie Leczniczym:

 1. Podmiot Leczniczy organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu fizjoterapii w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
 2. Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście (bądź przez członków rodziny, czy też osoby trzecie), jak i telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem na określony dzień i godzinę lub w przypadku koniecznym wg listy oczekujących na świadczenia. 4. Podmiot Leczniczy udziela tylko płatnych świadczeń zdrowotnych.
 4. Przed przystąpieniem do świadczenia fizjoterapeutycznego, po uprzednim zapoznaniu się z dokumentacją medyczną i zakresem świadczenia zdrowotnego ustala się z pacjentem koszty tego świadczenia.
 5. Pacjent może zrezygnować z zaproponowanego świadczenia zdrowotnego między innymi z powodów finansowych.

§ 8

 Organizacja i zadania komórek organizacyjnych Zakładu Leczniczego oraz warunki współdziałania tych jednostek.

 

 1. W Podmiocie Leczniczym Fizjo-Pasja Monika Sitarz-Chrosniak funkcjonują komórki organizacyjne – prowadzące działalność medyczną szczególnie w zakresie fizjoterapii(rehabilitacji), w tym w ramach zabiegów wykonywanych przez fizjoterapeutów
 2. a) pracownia fizjoterapii,
 3. b) pracownia fizykoterapii,
 4. c) pracownia masażu leczniczego, .
 1. Sprawy organizacyjne, wydawanie faktur, planowanie terminów wizyt, udzielanie informacji pacjentom, przygotowywanie zaświadczeń i innych spraw organizacyjnych prowadzi Sekretariat – recepcjaFizjo-Pasja, bezpośrednio podlegająca Kierownikowi Zakładu Leczniczego.
 1. Zaświadczenia lub opinie o przebiegu fizjoterapii wydaje z po uprzednim przygotowaniu merytorycznym uprawniony fizjoterapeuta, opatrując je swoim podpisem, co wynika z ustawy o zawodzie fizjoterapeuty i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
 1. Każdy fizjoterapeuta otrzymuje od Kierownika Zakładu przydzielonego pacjenta i po uprzednim zapoznaniu się z dokumentacją medyczną, przeprowadzonym wywiadzie i przeprowadzonym badaniu fizjoterapeutycznym oraz w oparciu o skierowanie na fizjoterapię wydane przez lekarza specjalistę lub fizjoterapeutę posiadającego stosowne uprawnienia (co wynika z ustawy o zawodzie fizjoterapeuty i przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz zmiany niektórych ustaw) lub jeżeli fizjoterapeuta posiada takie uprawnienia, na podstawie własnej decyzji wykonuje zabiegi fizjoterapeutyczne zgodnie z wiedzą zawodową i przestrzega zaleceń zawartych w dokumentacji medycznej, przestrzega warunków BHP i ochrony danych osobowych pacjenta i jego godności.
 1. Do podstawowych zadań Pracowni Fizjoterapii należy:

5.1 Przyjęcie pacjenta, badanie funkcjonalne fizjoterapeutyczne, przeprowadzone przez specjalistę w dziedzinie fizjoterapii lub rehabilitacji ruchowej II stopnia lub w miarę potrzeb lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej lub innego fizjoterapeuty, który posiada stosowne uprawnienia w tym zakresie zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty i jej przepisami wykonawczymi.

5.2 Przeprowadzenie konsultacji, wizyty fizjoterapeutycznej, zaplanowanie, zweryfikowanie lub zmianę postępowania fizjoterapeutycznego, prowadzenie kompleksowego postępowania fizjoterapeutycznego i ocenę etapową lub końcową tego postępowania.

§ 9

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania, badań i rozwoju.

 1. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na prośbę własną pacjenta, osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.
 2. Podmiot leczniczy może udostępnić dokumentację, o której mowa w ust.1 podmiotom i organom uprawnionym na podstawie innych obowiązujących przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez pacjenta upoważnionej lub ustawowo upoważnionej do uzyskania informacji w przypadku jego zgonu.
 3. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych, co wynika z odrębnych przepisów.
 4. Podmiot leczniczy może współpracować z innymi podmiotami leczniczymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto może prowadzić badania w zakresie fizjo- profilaktyki , fizjoterapii, rehabilitacji i dziedzin pokrewnych dotyczących świadczeń zdrowotnych, może tworzyć Dział Badań i Rozwoju, może ubiegać się o granty na innowacje, granty naukowe, naukowo- badawcze i rozwojowe, zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w odrębnych przepisach prawa i po spełnieniu innych wymagań, jeżeli wynika to z odrębnych przepisów obowiązującego prawa. Może w tym zakresie współpracować z innymi podmiotami leczniczymi, uczelniami krajowymi i zagranicznymi. Może współpracować także z samorządami lub instytucjami państwowymi, jeżeli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami.

§ 10

 

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne prowadzone przez Zakład Leczniczy podmiotu Leczniczego Fizjo-Pasja Monika Sitarz-Chrosniak

Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne przedstawia załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego  Fizjo-Pasja Monika Sitarz-Chrosniak

§ 11

Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z pobraniem opłat za te świadczenia.

 1. Podmiot prowadzi świadczenia zdrowotne udzielone tylko odpłatnie. Podmiot wykonujący działalność leczniczą wystawia fakturę za przeprowadzone procedury fizjoterapeutyczne lub badanie funkcjonalne w zakresie wizyty fizjoterapeutycznej lub innego świadczenia zgodnie z uprawnieniami podmiotu.
 2. Faktura, o której mowa w ust. 1, jest zgodna z aktualną wysokością opłat podaną do wiadomości w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu. Podmiot wykonujący działalność leczniczą nie może różnicować opłat za udzielane świadczenia zdrowotne w zależności od obywatelstwa lub państwa zamieszkania pacjenta, rasy.

§ 12

 

Wysokość opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej Zakładu Leczniczego wchodzącego w skład podmiotu Leczniczego Fizjo-Pasja Monika Sitarz-Chrosniak

 

Ustala się opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z późniejszymi zmianami.

Wysokość opłat określona jest w Załączniku nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Fizjo-Pasja Monika Sitarz-Chrosniak.

§ 13

Sposób kierowania Zakładem Leczniczym w tym komórkami organizacyjnymi

 1. Podmiotem leczniczym kieruje Kierownik, który jest równocześnie Kierownikiem Zakładu Leczniczego i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Podmiotu Leczniczego i ponosi za nie odpowiedzialność.
 3. Podczas nieobecności Kierownika zastępuje go upoważniona przez Kierownika osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.
 4. Do obowiązków i uprawnień Kierownika Podmiotu Leczniczego należy między innymi:
 5. a) organizowanie i kierowanie pracą i nadzorowanie merytorycznej pracy, BHP, ochrona danych osobowych i godności praw pacjenta przez podległych pracowników, współpracowników lub/i indywidualnych praktyk zawodowych fizjoterapeutycznych, świadczących usługi lub wykonujących zadania na rzecz podmiotu leczniczego wobec pacjentów,
 6. b) zapewnienie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny, starannego realizowania świadczeń leczniczych z poszanowaniem praw pacjenta, w tym jego bezpieczeństwa, przez pracowników, współpracowników i możliwych innych osób, w tym wykonujących praktyki zawodowe fizjoterapeutyczne lub inne możliwe w przyszłości praktyki zawodowe np.; lekarzy specjalistów, pielęgniarek, psychologa itp., jeżeli takie osoby świadczyć będą usługi lub wykonywać będą zadania na rzecz podmiotu leczniczego wobec pacjentów c) podejmowanie decyzji w sprawach organizowania pracy, BHP, zatrudnienia, wynagradzania, karania i zwalniania pracowników, współpracowników i innych zadań wynikających z reprezentowania na zewnątrz Podmiotu Leczniczego.

§ 14

Zasady korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Fizjo-Pasja

1.Fizjo-Pasja  świadczy usługi, świadczenia zdrowotne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 – 19:00. Istnieje możliwość zmiany czasu działalności, po wcześniejszym ustaleniu z prowadzącym terapię i po akceptacji Kierownika Zakładu.

 1. Fizjo-Pasja wykonuje zabiegi fizjoterapii na zlecenie lekarzy specjalistów, specjalistów w dziedzinie fizjoterapii i innych fizjoterapeutów posiadających stosowne uprawnienia wynikające z ustawy o zawodzie fizjoterapeuty i przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów o zmianie niektórych ustaw lub planujących kierujących i wykonujących samodzielnie procedury fizjoterapeutyczne jeżeli mają do tego stosowne uprawnienia.
 2. Za usługi świadczeń zdrowotnych przeprowadzonych na terenie Fizjo-Pasja płatności można dokonać gotówką i karta płatniczą.

Pacjent rozlicza się każdego dnia po wykonaniu zabiegów w Fizjo-Pasja.

. 7. Na prośbę Pacjenta Fizjo-Pasja wystawia zaświadczenia o uczęszczaniu przez Pacjenta na zabiegi fizjoterapeutyczne.

 1. Pacjent jest zobowiązany do punktualnego zgłaszania się na zabiegi i konsultacje z fizjoterapeutą z którym wcześniej uzgodnił termin i godzinę terapii. W razie braku możliwości zgłoszenia się na zabiegi w wyznaczonym terminie, pacjent ma obowiązek poinformowania o tym problemie najpóźniej jeden dzień przed planowanym terminem fizjoterapii /wizyty. Anulowania zabiegów fizjoterapii lub wizyty fizjoterapeutycznej można dokonać osobiście, telefonicznie na numer recepcji: 511-271-152 ..

W przypadku kiedy pacjent nie stawi się na umówioną wizytę bez wcześniejszego anulowania terminu wizyty, ponosi 50% kosztu ustalonej wizyty jednego dnia zabiegowego. W wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach losowych, na prośbę pacjenta, możliwe jest odstąpienie od wynagrodzenia 50% kosztu ustalonej wizyty po indywidualnym rozpatrzeniu sprawy przez Kierownika Zakładu Leczniczego.

 1. Fizjo-Pasja zastrzega sobie prawo do odwołania wizyty w przypadku znacznego spóźnienia się pacjenta na wcześniej umówioną godzinę, jeżeli spóźnienie to skutkuje naruszeniem terminu wizyty innego pacjenta.
 2. Prowadzący fizjoterapeuta w przypadku pojawienia się wątpliwości natury medycznej związanej z zagrożeniem stanu zdrowia lub życia pacjenta ma prawo wymagać przeprowadzenia dodatkowych badań, konsultacji lub interwencji lekarzy specjalistów lub innych specjalistów zawodów medycznych i może odmówić wykonywania zabiegów fizjoterapii odpowiednio to uzasadniając.
 3. Na terenie Fizjo-Pasja obowiązuje strój sportowy oraz obuwie na zmianę.
 4. Na teren Fizjo-Pasja nie będą wpuszczane osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających, a także osoby, które nie przestrzegają regulaminu Fizjo-Pasja w tym szczególnie osoby zachowujące się agresywnie. Osoby takie mogą zostać usunięte przez Policję lub ochronę Zakładu.
 5. Pracownicy Fizjo-Pasja zastrzegają sobie prawo do przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotkają się z zachowaniem Pacjenta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje, a szczególnie w sytuacji podanej w ust. 12 niniejszego paragrafu.
 6. Za przedmioty cenne pozostawione, Fizjo-Pasja nie ponosi odpowiedzialności. Prosi się Pacjentów, aby rzeczy cenne pozostawiać przy sobie lub w sejfie recepcji Fizjo-Pasja za potwierdzeniem w recepcji – sekretariacie .
 7. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować pisemnie z podpisem wnioskującego na adres Fizjo-Pasja Monika Sitarz-Chrosniak ul. Władysława Łokietka 11, 67-200 Głogów

w skrócie nazwane ,,Fizjo-Pasja”, Regon 021216117 , NIP- 8821905255 w ramach którego działa Zakład Leczniczy o nazwie Fizjo-Pasja  ,ul. Władysława Łokietka 11, 67-200 Głogów, Regon Zakładu Leczniczego  Tel; 511-271-152, www.fizjopasjaglogow.pl

 1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Fizjo-Pasja są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do zaleceń personelu

. 17. Pacjent przed przystąpieniem do świadczeń zdrowotnych ma obowiązek zapoznania się z warunkami regulaminu organizacyjnego , które są dostępne w recepcji Fizjo-Pasjai na stronie internetowej Fizjo-Pasja. Ponadto pacjent, po zapoznaniu się z tymi warunkami potwierdza, że rozumie zasady przedstawione w niniejszym regulaminie i przed podjęciem decyzji o korzystaniu z świadczeń zdrowotnych Fizjo-Pasja akceptuje warunki regulaminu organizacyjnego Fizjo-Pasja.

§ 15

Zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej nadanej przez Kierownika Zakładu Leczniczego i ogłoszenia tych zmian w siedzibie Zakładu i dostępem do tej informacji w recepcji Fizjo-Pasja oraz na stronie internetowej Fizjo-Pasja. Zmiany regulaminu wchodzą w życie następnego dnia po dniu jego ogłoszenia.

§ 16

Ceny za świadczenia fizjoterapeutyczne pacjentów, którzy rozpoczęli fizjoterapię w Fizjo-Pasja przed wejściem w życie niniejszych zapisów regulaminu a szczególnie jego załącznika nr 1 i załącznika nr 2 i którzy kontynuują fizjoterapię, pozostają na tym samym poziomie jakie ich obowiązywały przed wejściem w życie niniejszego regulaminu.

§ 17

Zmiany w regulaminie, w tym szczególnie dotyczące cennika usług tj; załącznika nr 1 i załącznika nr 2 zostały ogłoszone na z stronie internetowej Fizjo-Pasja  w dniu 30.10.2019 roku i niniejszy regulamin Fizjo-Pasja wchodzi w życie od dnia 30.10.2019 roku włącznie.

Kierownik Podmiotu Leczniczego i Zakładu Leczniczego Tomasz Chrośniak